ពង្រីកប្រាជ្ញា

+ទទួលបានប្រាជ្ញាក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម

+ក្នុងសមរភូមជំនួញបើគ្មានប្រាជ្ញាទេនឹងស្លាប់មុនគេសម្លាប់។

+ប្រាជ្ញាជាអាវុធអាចប្រើដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មបានស្រួលជាងប្រើអ្វីផ្សេងទៀត។

+របៀបពង្រីកប្រាជ្ញាឲ្យមុតស្រួចដូចគេសម្រួចម្ជុល

+ទទួលបានគំនិតនឹងប្រាជ្ញាស្មារតីដេលមិនធ្លាប់មាន

ចំនួនទស្សនា: 539
Availability: In stock

15,000

Product View Counter

Today 540
Yesterday 68
Last Week 806
Total 141611